Óravázlatok

Kezdőlap
Fel

Kooperatív foglalkozás vázlata 2.4 osztály 2006. április 06.

 

Téma: Mátyás mondák

Feladat:

 • Oktatási: A témával kapcsolatos szemelvény felelevenítése, gyakorlás, rendszerezés.

 • Képzési: A már kialakult jártasságok gyakorlása fejlesztése – logikus gondolkodás, emlékezet kommunikáció, olvasás, szókincs- bővítése.

 • Nevelési: egymás segítése, elfogadása, szocializáció, egyéni felelősség, csoport felelősség érzet kialakítása.

Óra típusa: kooperatív óra

Módszerek: kooperatív módszertárból: puzzle, villámkártya, plakátkészítés, válogatás

Csoportalakítás: vegyes csoportok, tanár alakítja tanulmányi eredmény alapján

 • -Zenehallgatás: Kaláka; Mátyás rajzfilmzene

 • -Melyik híres királyunkról énekeltek a dalban? (Mátyás királyról)

 • -Elmúlt órákon melyik Mátyás királlyal kapcsolatos mondával  ismerkedtünk meg? (Mátyás király és a kolozsvári bíró)

Szerepkörök egyeztetése (a tanulók maguk választanak)

 1. Feladat.

A feladatlapon néhány dolgot olvashattok Mátyás király uralkodásáról. A keretekben állítások vannak a mondával kapcsolatban. Nyírjátok ki ollóval a kereteket, és ragasszátok föl király képe alá! De úgy ám, hogy az igaz és hamis állításokat ügyesen válogassátok szét! A feladatra körülbelül 10-15 perc áll a rendelkezésedre.Ha elkészültetek, és még van időtök, tartalék feladatnak, tegyétek igazzá a hamis állításokat a vonalas papíron! Ügyesek legyetek!

 Értékelés: Önértékelés

 2. Feladat

A borítékban lévő cédulákon tulajdonságok szerepelnek! Válogassátok szét a cédulákat aszerint, hogy melyik illik Mátyás királyra, és melyik a bíróra! Ragasszátok fel a lapra a képük alá!A feladat elvégzésére 15 perc áll rendelkezésetekre.            Ha elkészültetek és van még időtök, a tulajdonságok előtt álló betűket helyes sorrendbe rakva egy-egy újabb jellemző tulajdonságot kaptok, Ha megvan a megfejtés, írjátok fel az utolsó vonalra!

Jó és sikeres munkát kívánok!

 Értékelés: szöveges értékelés, csoport másik csoportot értékel

Jutalomtaps

 3. Feladat

Egy szoborcsoport képének szétnyírt darabjait találjátok a borítékban. Illesszétek össze a képet, és ragasszátok fel papírra! A feladatra kb. 5 perc áll rendelkezésetekre.Ha elkészültetek, és van még időtök, írjátok le a vonalas papírra, hogy kit ábrázol a szobor, ha még azt is tudjátok hol található, akkor nagyon ügyesek vagytok!

Legyetek szemfülesek!

 Értékelés: Szöveges értékelés. Önértékelés.

Jutalomtaps

4. Feladat

Húzzátok alá a mondában a kérdő mondatokat! Gyakoroljátok a mondatfajtákat villámkártyák segítségével! Párokban dolgozzatok!A feladat elvégzésére 5-10 percetek van!

Hajrá!

 Értékelés: egyik csoport ismerteti a helyes megoldást, önellenőrzés, önértékelés.

Jutalomtaps.

 5. Feladat

A lapon összekeveredett szótagokat találhattok. Próbáljatok értelmes szavakat alkotni belőlük! Melyik csoport tud a legtöbbet 5 perc alatt?

Ügyeskedjetek!

 Értékelés: a legtöbb találatot elért csoport ismerteti a jó megoldásait. Szöveges értékelés.

 6. Feladat

Képzeljétek el, milyen lehetett Mátyás király vára! Rajzoljátok le a papírra tetszőleges technikával! Legyen színes, mindenki rajzoljon bele valamit! Lássuk, mire vagytok képesek 10-15 perc alatt!

Jó munkát!

 Szöveges értékelés! Jutalomzene.

 Megfigyelési szempont: a csoport minden tagja kiveszi-e a részét a képességeihez mérten a feladatból, segítik-e egymást, a felelősök végzik e feladatukat.

 

 

 Orosházi Vencel    tanító


 

Ráhangolódás az igékre játékos feladatokkal

Vázlat

 

Magyar nyelvtan 6. osztály

Tereske,  2006.04.06.

Megyeri Judit

 

 1. Beszélgetőkör

- köszöntés

- memóriafejlesztő és asszociációs játék (téma: igék a tavaszhoz kapcsolódóan)

- közös tulajdonság keresése

- fillentős játék

 

2. Csoportalakítás (színes névjegykártyákkal heterogén csoportok kialakítása)

- a kooperatív szerepek kiosztása (jegyző, szóvivő, feladatfelelős)

- az értékelő virágok kiosztása

 

3. Igék-költemények (emlékezet, rész-egész fejlesztése)

Egy vers jellegzetes igéinek felsorolásából kell kitalálni a költő nevét és a vers címét.

Ellenőrzés: kórusválasszal

 

4. Igék alkotása (kreativitás, gestalt látás fejlesztése)

Megadott betűkből igék alkotása.

 

5. Kiegészítős feladat (analízis-szintézis fejlesztése)

Egy hiányos szöveget kell a gyerekeknek kiegészíteniük megadott igékkel.

Mindenki kap igét és beszéd nélkül kell a feladatot végrehajtani.

Ellenőrzés: felolvasással a diákkvartett szabályai szerint

 

6. Betűrengetegből – képet (figyelem, gestalt látás, alak-háttér fejlesztése)

Ellenőrzés: a táblánál

 

7. Igaz – hamis állítások (figyelem, ismeret, emlékezet fejlesztése)

Ellenőrzés: egyidejű diákkvartettel

 

8. Pótfeladat.

Ha az idő engedi. Az igék háza. Az igemódok és igeidők gyakorlása.

 

9. Értékelés – hangulatjelentés

 

10. Időkitöltő feladat

Az a csapat kap, amelyik csapat hamarabb végez a feladatával.

Foglalkozások – igék

Szétvágott kép kirakása, majd mondatok szerkesztése.

 

 

 

Kooperatív tanulás német órán

 

2006. április 6.

Óvoda és Általános Iskola Integrációs Bázisintézmény Tereske

Hustyava Ivett

 Tanulási célok:

 •  Ország ismeret

 • Szókincsfejlesztés

 • Nyelvtani szabály gyakorlása

 • Helyesírás gyakorlás

 • Információ alkalmazása új feladatban

 Komplex fejlesztés:

 • Beszédfejlesztés

 • Ismétlés

 • Olvasás készség fejlesztése

 • Beszédkészség fejlesztése

 • Auditiv készségfejlesztés

 • Koncentráció fejlesztés

 • Kreativitás fejlesztése

 Egyéb hasznos járulékok:

 • A tanuló folyamatos aktivitása

 • Identitás erősítés: a csapatnak szüksége van rám

 • Egymásra utaltság- ami építő is lehet

 • Egymás alaposabb megismerése

 • Az alkotás öröme- mellesleg az osztálytermet is díszíthetjük az elkészült remekművekkel

 

1.feladat

 Kalender

 

 

Feladattípus

 

 

A tanulói tevékenység

 

Tanulási cél

 

Szövegértés

Információ gyűjtés a német ünnepekről és szokásokról

 

új szavak megtanulása

új információ

 

 

Helyesírás

 

szövegből nyert információt be kell írni a naptárba

A hónapok neveinek ismétlése

 

Párbeszéd

 

 

Kérdés-válaszadás

 

„In” elöljárószó gyakorlása

Wann bist du geboren?

 

 

 2.feladat

Einladung   

 

Feladattípus

 

 

A tanulói tevékenység

 

Tanulási cél

 

Hangos olvasás

 

 

Hangos olvasás- 1 fő

 

 

 Az idegen nyelv       alkalmazása –olvasási készség fejlesztése

 

Hallott szöveg értése

 

 

Az idegen nyelvű szöveg hallgatása 3-fő

 

 

Az idegen nyelv audítiv fejlesztése

 

Fordítás

 

 

Ismert szavak előhívása

 

Állandósult kifejezések megtanulása

 

 

Írás

 

Egy meghívó szövegének megtanulása

Meghívó készítés

 

 

Helyesírás

Kreativitás

Megtanult dolgok

 

 3. Telefon

 

Feladattípus

 

 

A tanulói tevékenység

 

Tanulási cél

Párbeszéd

Párbeszéd

Szókincsfejlesztés

Kommunikáció

 4. Nach der Party… A parti után 

 

Feladattípus

 

 

A tanulói tevékenység

 

Tanulási cél

 

Szókártyák megismerése

Új kifejezések megtanulása

Új kifejezések megtanulása

 

Nyelvtan

 

Párosítás

A módbeli segédigék használata mondatban

 Együttműködés

 

 5. Was passt?

 

 

 

 

Keresd az összeillő szót- mondatot-képet!

 

 

Összerendezés értelem szerint

 

A passzív szókincs előhívása

Az új szavak elmélyítése,

felismerése a mondatban, a kép hozzárendelése

Koncentráció

Együttműködés

Emlékezetfejlesztés

Figyelemfejlesztés

 

6. Es war einmal ein Mann

 

 

 

A versszakok sorrendbe állítása

 

A versszakok sorrendbe állítása

Koncentráció

Memória fejlesztés

Szerialitás fejlesztés

 

 

 

 

A képek sorrendbe rakása a történet szerint

 

Koncentráció

Figyelemfejlesztés

 

 

 

Kooperatív foglalkozás vázlata, alsó tagozat

 

Téma: A mesék birodalma

 

Feladat:

 • Oktatási: A témával kapcsolatos szemelvények, ismeretek felelevenítése, rendszerezés

 • Képzési: Kommunikációs képesség , olvasási, írás készség fejlesztése, szókincs bővítése, rész-egész viszony, logikus gondolkodás képességének alakítása.

 • Nevelési: segítségnyújtás, egyéni felelősség, feladattudat alakítása, erkölcsi nevelés, jó, rossz cselekedetek közötti különbségtétel, igazság felismerése

Óra típusa: kooperatív óra

Módszerek: válogatás, párosítás, részekből egész, meseillusztráció közös készítése, barkochba, beszélgetőkör.

Csoportalakítás: Az elmúlt foglalkozáson alakított csoportok dolgoznak továbbra is együtt

Szerepkörök kijelölése szerepkártyák húzásával

Beszélgetőkör: Üdvözlés, kézfogással stb.- Kérdés: Neked melyik a kedvenc meséd? Miért szereted?

Ismert mondóka előadása ritmushangszerekkel kísérve: Pl. Mese, mese, mátka..

Csoportok helyet foglalnak, szerepkörök kijelölése.

 

1. Feladat

A borítékban szétnyírt és összekevert sorolót vagy felelgetőt találtok. Ragasszátok egymás alá a sorokat, hogy értelmes legyen!

Mindenki ragasszon egyet! Segíthettek egymásnak. A feladatra 10 percetek van.

Adjátok elő a népköltést! Sorban mindenki mond egy sort!

Ügyesek legyetek!

Értékelés: Önértékelés összehasonlítással. Az előadást a másik csoport értékeli.

Jutalom: A legügyesebb csoport még egyszer előadhatja a népköltést

 

2. Feladat

Tanult mesefajták neveit és különféle mesecímeket lehettek a borítékban. Párosítsátok a mesecímeket a mesefajtákkal! Ragasszátok egymás mellé a lapra!

Ha elkészült a csoport és még van időtök, gyűjtsetek még címeket egy lapra a mesefajtákhoz!

12 percetek van a feladatra.

Ügyeskedjetek!

Értékelés: önértékelés összehasonlítással a táblánál.

A legügyesebb csoport jutalomtapsot kérhet

 

3. Feladat

Kaptok egy láncmesét A kóró és a kismadár címmel. Egy jól olvasó olvassa fel a csoport tagjainak a mesét! A mese megismerése után. Oldjátok meg a feladatlapot, amit az eszközfelelőstől megkaptatok. A feladatlap járjon körbe a csoportban!

15 percetek van. A c feladat időkitöltő feladat.

Igyekezzetek!

Értékelés szóban.

Jutalomzene: Halász Judit: A török és a tehenek (A mese szövegének kiosztása)

 

 4. Feladat

A borítékban a hallott dal főszereplőjének képét találod meg több darabban.

Próbáljátok meg a képet minél rövidebb idő alatt összerakni, és a lapra ragasztani!

5 percetek van a feladatra. Tartalék feladat: gyűjtsetek minél több mesehős nevet!

Hajrá!

Csoport tagja értékeli a másik csoportot a táblánál összehasonlítással.

Ha jól dolgozott a csoport jutalomtapsot kérhet a többi csoporttól.

 

5. Feladat

Meseszereplők nevét találhatod a borítékodban. Olyan szempont szerint válogassátok szét és ragasszátok fel a lapra, hogy melyek azok a szereplők, akik csak a mesében létezhetnek.

Külön jutalmat kap az a csoport, amelyik azt is figyelembe veszi, hogy kik a jók és kik rosszak.

10 perc a feladatra az idő.

Ügyeskedjetek!

Értékelés: lapcsere a csoportok között, szóbeli értékelés.

Jutalom: a jól dolgozó csapat saját jutalomtapsot kap. Akik a külön feladatot is megoldották, a többi csoporttól kérhet tapsot.

 

6. Feladat

Most a felolvasó egy olyan mesefélét olvashat fel, amiről még eddig nem hallottatok. Egy hazugság mese, amelyben nyilvánvaló képtelenségek, lehetetlenségek sorakoznak.

Adjátok elő saját szereposztásban a mesét úgy, hogy a többi csoport minél jobban szórakozzon rajta!

Értékelés: Mindegyik csoport produkcióját tapssal értékeli és a többi csoport.

Jutalom ének: Száraz tónak nedves partján.. című dal eléneklése közösen.

 

7. Feladat

A török és a tehenek című meséhez készítsetek illusztrációt közösen tetszőleges technikával!

Kb. 15 percetek van a feladatra

Értékelés táblánál szóban.

Jutalomzene

Megfigyelési szempontok: jól dolgoznak-e együtt a csoportok, mindenki bekapcsolódik-e a munkába, segítik-e egymást, reálisan értékelnek-e?

 

Orosházi Vencel tanító

 

 

 

Kooperatív foglalkozás vázlata 3. osztály

Téma: szófajok

Feladat:

 • Oktatási: A témával kapcsolatos ismeretek felelevenítése, gyakorlás, rendszerezés.

 • Képzési: A már kialakult jártasságok gyakorlása fejlesztése – logikus gondolkodás, emlékezet kommunikáció, olvasás, szókincs- bővítése.

 • Nevelési: egymás segítése, elfogadása, szocializáció, egyéni felelősség érzet kialakítása.

Óra típusa: kooperatív óra

Módszerek: kooperatív módszertárból: puzzle, párosítás, plakátkészítés, válogatás

Csoportalakítás: vegyes csoportok, tanár alakítja tanulmányi eredmény alapján

-Zenehallgatás: Ábcd, rajtam kezdé

Szerepkörök kijelölése a csoportokban kártyahúzással

1. Feladat

A borítékban kérdőszavakat és szófaj neveket találtok. Párosítsátok a megfelelő kérdőszót a megfelelő szófajhoz. A párokat ragasszátok fel a papírra!

Igyekezzetek elkészülni néhány perc alatt!

Értékelés: összehasonlítással.

2. Feladat.

Válogasd szét és csoportosítsd szófaj szerint a meghatározásokat! Ragaszd a megfelelő helyre! A feladatra kb. 5 perc áll rendelkezésre. Ügyesek legyetek!

Értékelés: Önértékelés

3. Feladat

Válogasd szét a cédulákat két csoportba! Egyik csoportba valakinek vagy valaminek a neve, a másik csoportban a tulajdonságok szerepeljenek.

Párosítsátok a dolgok nevét a tulajdonságokkal, majd ragasszátok fel lapra!

A feladat elvégzésére 15 perc áll rendelkezésetekre.

Ha elkészültetek és van még időtök, írjatok mondatokat a párosított kifejezésekkel a vonalas papírra!

Jó és sikeres munkát kívánok!

Értékelés: szöveges értékelés, önértékelés.

Jutalomtaps

4. Feladat

Egy kép szétnyírt darabjait találjátok a borítékban. Illesszétek össze a képet, és ragasszátok fel papírra! A feladatra kb. 5 perc áll rendelkezésetekre.

Ha elkészültetek, gyűjtsetek a képről tulajdonságokat, válogassátok szét jó és rossz tulajdonságokra.

Legyetek szemfülesek!

Értékelés:  Szöveges értékelés. Önértékelés.

Jutalomének

5. Feladat

Csoportosítsátok a szavakat szófajok szerint! Készítsetek a szókártyákon olvasott dolgokat, cselekvéseket, tulajdonságokat, ábrázoló rajzot vagy képet szabadon választott technikával! Mindenki rajzoljon bele valamit!

A feladat elvégzésére 15-20 percetek van!

Hajrá!

Értékelés: közös szöveges értékelés

Jutalomzene

Megfigyelési szempont: a csoport minden tagja kiveszi-e a részét a feladatból, segítik-e egymást, a felelősök végzik e feladatukat.

Orosházi Vencel tanító